Buy ILOA, LIIKU and TRIPLA chairs from our RETAILERS listed below or directly from our webshop www.mykolmeshop.com

BELGIUM
Siirra www.siirra.com

DENMARK
Lekolar www.lekolar.dk

ESTONIA
Ergonomik www.ergonomik.ee

FINLAND
Finnish Design Shop www.finnishdesignshop.fi
Futra www.futra.fi
Hexaplan www.hexaplan.fi
Lekolar www.lekolar.fi
Made in Finland Shop www.madeinfinlandshop.fi
Martela www.martela.fi
Modeo www.modeo.fi
Selka www.selkastore.eu
Tevella www.tevella.fi
Vepsäläinen/business www.vepsäläinen/business
Verkkokauppa.com www.verkkokauppa.com

FRANCE
Elumin Design www.elumin.design
Fully www.fully.fr

GERMANY
Buerostuehle 4u www.buerostuehle-4u.de
Fully www.fully.de

HONG KONG
Buy2Sell www.buy2sell.hk

NETHERLANDS
Fully www.fully.nl
Plan@Office www.planatoffice.nl

NORWAY
Lekolar www.lekolar.no

SINGPORE
Buy2Sell www.buy2sell.sg

SWEDEN
DPJ Workspace www.dpj.se
Lekolar www.lekolar.se

UNITED KINGDOM
Fully  www.fully.com/en-gb/
Lee & Plumpton www.leeandplumpton.co.uk/

UNITED STATES
Fully www.fully.com

VIETNAM
Buy2Sell www.buy2sell.vn