Buy ILOA, LIIKU and TRIPLA chairs from our RETAILERS listed below or directly from our webshop www.mykolmeshop.com

DENMARK
Lekolar www.lekolar.dk

ESTONIA
Ergonomik www.ergonomik.ee

FINLAND
ASKO www.asko.fi
Hexaplan www.hexaplan.fi
Lekolar www.lekolar.fi
Made in Finland Shop www.madeinfinlandshop.fi
Martela www.martela.fi
Modeo www.modeo.fi
Pa-Ri Materia www.pari.fi

FRANCE
Elumin Design www.elumin.design

GERMANY
Fully www.fully.com/de

HONG KONG
Buy2Sell www.buy2sell.hk

NETHERLANDS
Plan@Office www.planatoffice.nl

NORWAY
Lekolar www.lekolar.no

RUSSIA
Scandicum www.scandicum.ru

SINGPORE
Buy2Sell www.buy2sell.sg

SWEDEN
Lekolar www.lekolar.se

UNITED KINGDOM
Fully  www.fully.com/en-gb/
Lee & Plumpton www.leeandplumpton.co.uk/

UNITED STATES
Fully www.fully.com

VIETNAM
Buy2Sell www.buy2sell.vn