Buy ILOA, LIIKU and TRIPLA chairs from our RETAILERS listed below or directly from our webshop www.mykolmeshop.com

DENMARK
Lekolar www.lekolar.dk

ESTONIA
Ergonomik www.ergonomik.ee
ISKU www.isku.ee

FINLAND
ASKO www.asko.fi
Hexaplan www.hexaplan.fi
ISKU Interior www.isku.fi 
Lekolar www.lekolar.fi
Made in Finland Shop www.madeinfinlandshop.fi
Martela www.martela.fi
Modeo www.modeo.fi
Pa-Ri Materia www.pari.fi

NETHERLANDS
Plan@Office www.planatoffice.nl

NORWAY
Lekolar www.lekolar.no

SWEDEN
Lekolar www.lekolar.se

UNITED KINGDOM
Fully  www.fully.com/en-gb/
Lee & Plumpton www.leeandplumpton.co.uk/

UNITED STATES
Fully www.fully.com